Бидний эрхэм зорилго

Кристина Ноблийн Хүүхдийн Сан (CNCF) нь хүүхэд нэг бүр аливаа хэлбэрийн хүчирхийлэл, дарангуйлал, айдас, зовлон зүдгүүрээс ангид хайр халамж, хүндлэл дүүрэн орчинд амьдрах эрхтэй гэж итгэдэг. Тиймээс бид эрх нь зөрчигдсөн хүүхдүүдэд нийгэм сэтгэлзүйн болон эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэхээс гадна, хүүхдийн сурч боловсрох, хөгжих хэрэгцээг тасралтгүй ханган ажиллах замаар хүүхдийг ирээдүйдээ итгэлтэй, сэтгэлзүйн хувьд хүчирхэг, биеэ даасан бие хүн болгон төлөвшүүлэхэд бидний эрхэм зорилго оршино.

Бидний алсын хараа

Эрсдэлт нөхцөлд амьдарч буй хүүхдүүдийг хамгаалж, чадавхижуулах замаар тэдний амьдралд эерэг өөрчлөлт бий болгоход дэмжлэг үзүүлж, хүүхдийн сайн сайхан байдлыг хангах

Бидний үнэт зүйлс

Манай үнэт зүйл нь бидний итгэл үнэмшил болон үйлдэл бүрийг илэрхийлнэ: Хайр, Энэрэл, Хүндлэл, Үнэнч, Шударга шулуун байдал

Бидний эрхэм зорилго

Кристина Ноблийн Хүүхдийн Сан (CNCF) нь хүүхэд нэг бүр аливаа хэлбэрийн хүчирхийлэл, дарангуйлал, айдас, зовлон зүдгүүрээс ангид хайр халамж, хүндлэл дүүрэн орчинд амьдрах эрхтэй гэж итгэдэг. Тиймээс бид эрх нь зөрчигдсөн хүүхдүүдэд нийгэм сэтгэлзүйн болон эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэхээс гадна, хүүхдийн сурч боловсрох, хөгжих хэрэгцээг тасралтгүй ханган ажиллах замаар хүүхдийг ирээдүйдээ итгэлтэй, сэтгэлзүйн хувьд хүчирхэг, биеэ даасан бие хүн болгон төлөвшүүлэхэд бидний эрхэм зорилго оршино.

Бидний алсын хараа

Хүүхэд нэг бүрд ядуурал, айдас болон дарангуйллаас ангид өөрийн заяагдмал эрхээ мэддэг нэгдмэл ертөнцийг бий болгох

Бидний үнэт зүйлс

Манай үнэт зүйл нь бидний итгэл үнэмшил болон үйлдэл бүрийг илэрхийлнэ: Хайр, Энэрэл, Хүндлэл, Үнэнч, Шударга шулуун байдал

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!