Sứ mệnh

Hiệp Hội Bảo trợ Trẻ em Christina Noble (CNCF) hỗ trợ những trẻ em yếu thế có nhu cầu giúp đỡ các mặt về thể chất, y tế, giáo dục và cả tình cảm.
Chúng tôi tin rằng mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có được tình yêu thương, sự tôn trọng và thoát khỏi mọi hình thức xâm hại.
Chúng tôi thiết lập mối quan hệ lâu dài với những đứa trẻ mà chúng tôi hỗ trợ và trao cho các em một cuộc sống hạnh phúc, giàu cảm xúc, và độc lập.

Tầm nhìn

Một thế giới đoàn kết bảo vệ trẻ em khỏi đau khổ, nghèo đói, bóc lột, sợ hãi và áp bức, nơi các em nhận thức được các quyền con người cơ bản của mình.

Giá trị

Giá trị của chúng tôi đại diện cho niềm tin và dẫn lỗi cho hành động của chúng tôi. Đó là: Tình yêu thương, Lòng nhân ái, Sự tôn trọng, Sự trung thực và Chính trực

Sứ mệnh

Hiệp Hội Bảo trợ Trẻ em Christina Noble (CNCF) hỗ trợ những trẻ em yếu thế có nhu cầu giúp đỡ các mặt về thể chất, y tế, giáo dục và cả tình cảm.​ Chúng tôi tin rằng mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có được tình yêu thương, sự tôn trọng và thoát khỏi mọi hình thức xâm hại. ​ Chúng tôi thiết lập mối quan hệ lâu dài với những đứa trẻ mà chúng tôi hỗ trợ và trao cho các em một cuộc sống hạnh phúc, giàu cảm xúc, và độc lập.

Tầm nhìn

Một thế giới thống nhất, nơi trẻ em thoát khỏi đau khổ, nghèo đói, bóc lột, sợ hãi và áp bức. Nơi trẻ em được nhận thức về các quyền cơ bản của con người.

Giá trị

Giá trị của chúng tôi đại diện cho niềm tin và dẫn lỗi cho hành động của chúng tôi. Đó là: Tình yêu thương, Lòng nhân ái, Sự tôn trọng, Sự trung thực và Chính trực

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!