Mongolia

Số từ thiện đã đăng ký:

1036025

Liên hệ về đóng góp, tài trợ và các vấn đề chung:

Số điện thoại:

+ 976 11 32 9866

Liên hệ về truyền thông:

Địa chỉ bưu điện:

Vì lý do bảo mật, chúng tôi không hiển thị địa chỉ hoạt động của mình trực tuyến, vui lòng liên hệ thông tin ở trên.

Liên hệ tham quan dành cho Doanh nghiệp

Đối với các yêu cầu tham quan dành cho Doanh nghiệp, vui lòng truy cập tại đây

Tham quan Hiệp Hội

Để đặt lịch thăm Hiệp hội, vui lòng liên
hệmongolia@cncf.org hoặc hoàn thành biểu mẫu bên dưới:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!