Báo cáo

 1. 2021 Annual Reports

  Mongolia Project Reports

  Education

  Arts & Music Programme

  Blue Skies Kindergarten

  Blue Skies Sports Programme

  Child Sponsorship Programme

  Education Scholarship Programme

  Rehabilitation Centre For Youth Education Programme

  Healthcare

  Healthcare Programme

  ​Community Development

  Blue Skies Ger Village

  Give-a-Ger Programme

  Vietnam Project Reports

  Education

  Child Sponsorship Programme

  Education Scholarship Programme

  Healthcare

  Medical Assistance & Medical Exchange Programme

  Sunshine Social & Medical Centre

  ​Community Development

  Sunshine Homes

  Tay Ninh Residential Centre For Visually Impaired Children

 2. 2020 Annual Reports

  Mongolia Project Reports

  Education

  Art and Music Programme

  Blue Skies Kindergarten

  Child Sponsorship Programme

  Education Scholarship Programme

  Rehabilitation Centre For Youth Education Programme

  Sports Programme

  Healthcare

  Healthcare Programme

  ​Community Development

  Blue Skies Ger Village

  Give-A-Ger Programme

  Vietnam Project Reports

  Education

  Art and Music Programme

  Bicycle Support Programme

  Child Sponsorship Programme

  Education Scholarship Programme

  Sports Programme

  Healthcare

  Medical Exchange & Medical Assistance Programme

  Sunshine Social & Medical Centre

  ​Community Development

  Sunshine Homes

  Tay Ninh Residential Centre For Visually Impaired Children

 3. 2019 Annual Reports

  Mongolia Project Reports

  Education

  Arts and Music Programme

  Blue Skies Kindergarten

  Boys' Prison Education Programme

  Child Sponsorship Programme

  Education Scholarship Programme

  Sports Programme

  Healthcare

  Healthcare Programme

  ​Community Development

  Blue Skies Ger Village

  Give-A-Ger Programme

  Vietnam Project Reports

  Education

  Arts and Music Programme

  Bicycle Support Programme

  Child Sponsorship Programme

  Education Scholarship Programme

  Sports Programme

  Sunshine School

  Healthcare

  Medical Exchange & Medical Assistance Programme

  Sunshine Social & Medical Centre

  ​Community Development

  Capital Projects

  Sunshine Homes

  Tay Ninh Residential Centre For Visually Impaired Children

 4. 2018 Annual Reports

  Mongolia Project Reports

  Education

  Arts & Music Programme

  Blue Skies Kindergarten

  Boys' Prison Education Programme

  Child Sponsorship Programme

  Education Scholarship Programme

  Sports Programme

  Healthcare

  Healthcare Programme

  ​Community Development

  Blue Skies Ger Village

  Give-A-Ger Programme

  Vietnam Project Reports

  Education

  Bicycle Support Programme

  Child Sponsorship Programme

  Education Scholarship Programme

  Sunshine Arts & Music Programme

  Sunshine School

  Sunshine Sports Programme

  Healthcare

  Medical Assistance & Medical Exchange Programme

  Medical Assistance Programme

  Sunshine Social and Medical Centre

  ​Community Development

  Capital Projects

  Sunshine Boys & Girls Home

  Tay Ninh Residential Centre for Visually Impaired Children

 5. 2017 Annual Reports

  Mongolia Project Reports

  Education

  Arts & Music Programme

  Blue Skies Day Care Centre

  Boys' Prison Education Programme

  Child Sponsorship Programme

  Sunshine Sports Programme

  Healthcare

  Healthcare Programme

  ​Community Development

  Blue Skies Ger Village

  Vietnam Project Reports

  Education

  Education Scholarship Programme

  Sunshine Arts & Music Programme

  Sunshine School

  Healthcare

  Medical Assistance Programme

  Sunshine Social and Medical Centre

  ​Community Development

  Sunshine Boys & Girls Homes

  Tay Ninh Residential Centre for Visually Impaired Children

 6. 2016 Annual Reports

  Mongolia Project Reports

  Education

  Blue Skies Day Care Centre

  Boys Prison Education Programme

  Music and Arts Programme

  Sponsorship Programme

  Healthcare

  Healthcare Programme

  ​Community Development

  Blue Skies Ger Village

  Give-a-Ger Programme

  Vietnam Project Reports

  Education

  Arts and Music Programme

  Child Sponsorship Programme

  Education Scholarship Programme

  Sunshine School

  Healthcare

  Sunshine Social & Medical Centre

  ​Community Development

  Sunshine Boy's & Girls Homes

  Tay Ninh Residential Centre for the Visually Impaired

  Vietnam Administration Annual Report

  Vietnam Administration Annual Report

 7. Annual Reports 2015

“Khi tôi mới biết đến CNCF, đây là một tổ chức từ thiện được thành lập để giúp đỡ trẻ em kém may mắn nhưng với cơ cấu tổ chức cần phải chuyển đổi từ một tổ chức gia đình tự quản sang một tổ chức phi chính phủ quốc tế. Trong bốn năm qua, CNCF đã chuyển đổi, cùng với Ban Quốc tế làm việc để thực hiện các tiêu chuẩn cao nhất về quản trị công ty và kiểm soát tài chính để đảm bảo rằng các nhà tài trợ có thể cung cấp cho CNCF khi biết rằng số tiền sẽ được chi theo nhiệm vụ của CNCF. Tôi rất vui được trở thành một phần của CNCF và tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều năm nữa để hoàn thành sứ mệnh của mình đối với trẻ em Việt Nam, Mông Cổ và có lẽ, một số quốc gia khác có nhu cầu .”

– Michael Lonergan, Giám đốc Kiểm toán & Tài chính CNCF –

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Join our community

Don’t miss our latest news, upcoming events, campaigns, and activities.

You have Successfully Subscribed!